Silván de Armenteira - 36192 Meis - PONTEVEDRA | Tlf.: +34 986 68 04 00

Newsletter

¿Quieres recibir nuestro boletín?

  • PROTECCIÓN DE DATOS: RGPD (UE) 2016/679 y LOPDGDD 3/2018.

    El responsable del tratamiento de sus datos personales es FUNDACIÓN MONTE CASTROVE y trata sus datos para gestionar las solicitudes de información, dudas, consultas, sugerencias o quejas relacionados con actividad del responsable que se realizan a través de la página web. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos, entre otros, tal y como se explica en la información adicional que está a su disposición pinchando aquí.
    Le informamos que puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Si usted lo retira, los tratamientos que se hayan realizado antes continuarán siendo válidos.

Noticias

REAPERTURA CAMPO DE GOLF DE MEIS 2021 (Contexto COVID-19)

17/02/2021
REAPERTURA CAMPO DE GOLF DE MEIS 2021 (Contexto COVID-19)

Estimadas/os abonadas/os e usuarias/os

A Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia publicou este martes 16 de febreiro a "Guía simplificada das medidas preventivas para facer fronte ao risco de contaxio pola COVID-19 de aplicación ao deporte galego”, disponible na páxina web, complementando e clarexando o DECRETO 26/ 2021 e a ORDE do 15 de febreiro (DOG Nº 30-Bis).

Neste contexto e relacionado co deporte do golf, autorízase a práctica da actividade deportiva do deporte federado de ámbito autonómico, adestramentos e competicións, axustándose aos correspondentes protocolos Fisicovid-Dxtgalego aprobados.

A Fundación Monte Castrove seguindo o principio de prudencia e combinando seguridade, celeridade e a máxima flexibilidade posible, 
reabre as instalacións do Campo de Golf de Meis o próximo luns día 22 de febreiro ás 10 horas para realizar reservas 
e o martes día 23 de febreiro ás 9 horas para iniciar a actividade deportiva.

Nesta fase é moi importante prestar atención ás restriccións de mobilidade, ter en conta que o desplazamento debe estar xustificado 
e as/os xogadoras/es deberán ir previstas/os da correspondente certificación dun club deportivo, polo cal:
As/os xogadoras/es teñen que estar en posesión da licencia en vigor da RFEG.
Para acceder ás instalacións é indispensable a reserva previa.
Para desprazarse será precisa a certificación expedida por un club deportivo
Para acceder a xogar é obrigatorio o uso de máscara.
Está prohibido fumar dentro das instalacións.

Dámosvos a benvida de novo ao Campo de golf para disfrutar da natureza e do golf. Pregamos máxima atención ao protocolo de normas 
Covid-19 (www.fggolf.com) e ás boas prácticas de uso das instalaciones en beneficio de todas/os.

Meis (Pontevedra), o 17 de febreiro de 2021.
FUNDACIÓN MONTE CASTROVE
www.campodegolfmeis.com
www.fggolf.com

NORMATIVA QUE SE APLICA:

- DECRETO 26/2021, do 15 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 8/2021, do 26 de xaneiro, polo que se adoptan medidas 
no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada 
no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, poloque se declara o estado de alarma para conter a propagación 
de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

- ORDE do 15 de febreiro de 2021 pola que se dispón a prórroga e a modificación das medidas de prevención específicas previstas 
na Orde do 26 de xaneiro de 2021, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na 
Comunidade Autónoma de Galicia.

- Guía simplificada das medidas preventivas para facer fronte ao risco de
contaxio pola Covid-19 de aplicación ao Deporte Galego.


Documentos relacionados

 volver
Silván de Armenteira - 36192 Meis - PONTEVEDRA
Tlf. reservas: +34 986 68 04 00 | Tlf. oficinas: +34 986 68 05 33
Email: info@campodegolfmeis.com